Privacy-verklaring

Gegevens van Stichting Eigen Woonplek
Stichting Eigen Woonplek, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
eigenwoonplek.nl
eigenwoonplek@gmail.com
De secretaris van het bestuur van St. Eigen Woonplek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Eigen Woonplek. Hij/ zij is te bereiken via: eigenwoonplek@gmail.com.

Persoonsgegevens (kandidaat-)bewoners die wij verwerken
Stichting Eigen Woonplek verwerkt persoonsgegevens van (kandidaat-)bewoners doordat ze gebruik maken van onze diensten en/of omdat ze deze gegevens zelf of via hun ouders of andere belangenbehartiger aan ons verstrekken. Het betreft:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Eigen Woonplek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van (kandidaat-)bewoners:

 • Gezondheidsaspecten en diagnose, voor zover relevant vanwege toetsing aan bewonersprofiel
 • Indicatie voor zorg (Wmo of Wlz)
 • Pgb-beschikking
 • Burgerservicenummer (BSN)

Persoonsgegevens van ouder(s) of andere belangenbehartiger van (kandidaat-)bewoners die wij verwerken
Stichting Eigen Woonplek verwerkt tevens persoonsgegevens van ouder(s) of andere belangenbehartiger van een (kandidaat-)bewoner ten behoeve van onze dienstverlening aan (kandidaat-)bewoners. We verwerken van deze personen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Persoonsgegevens die wij van sollicitanten ontvangen via WoondroomZorg
Stichting Eigen Woonplek verwerkt van sollicitanten uitsluitend de gegevens die zij zelf verstrekken bij de sollicitatie, in sollicitatiebrief, CV en sollicitatiegesprek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Stichting Eigen Woonplek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om wonen met zorg op maat voor bewoners en de bewonersgroep mogelijk te maken.
 • Voor het verzenden van informatie over St. Eigen Woonplek en algemene relevante informatie.
 • Om ouders uit te nodigen voor bijeenkomsten.
 • Om bewoners en/of ouders te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om bewoners en/of ouders te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om mee te kunnen beslissen over keuze van nieuwe zorgmedewerkers.
  Stichting Eigen Woonplek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de inspectie, zorgautoriteit, zorgkantoor en gemeente.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Eigen Woonplek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder of medewerker van Stichting Eigen Woonplek) tussen zit. Stichting Eigen Woonplek gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Eigen Woonplek bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
We bewaren bovengenoemde persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van bewoners en ouders of andere belangenbehartiger maximaal 2 jaar na verlaten van St. Eigen Woonplek, tenzij er wettelijk een andere termijn is voorgeschreven.
Als de gegevens een kandidaat-bewoner betreffen die uiteindelijk niet bij St. Eigen Woonplek komt wonen, verwijderen wij de van hem of haar en van zijn of haar ouders of andere belangenbehartiger verzamelde gegevens binnen 1 maand na beëindiging van het contact.
Persoonsgegevens van sollicitanten verwijderen we zodra de sollicitatieprocedure is afgerond.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Eigen Woonplek verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan (kandidaat-)bewoners of de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting Eigen Woonplek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting Eigen Woonplek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Eigen Woonplek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens mailen naar eigenwoonplek@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan), nummer document en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Eigen Woonplek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht over hoe wij met je privacy omgaan in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Eigen Woonplek neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via eigenwoonplek@gmail.com.
Stichting Eigen Woonplek heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Computers beveiligd met wachtwoord
 • Als documenten met persoonlijke gegevens digitaal verzonden worden, gebeurt dit zo veel als mogelijk versleuteld.
 • Persoonsgegevens op papier worden veilig en afgesloten bewaard.

Verwerken van persoonsgegevens m.b.t. de zorgverlening door zorgmedewerkers
Stichting Eigen Woonplek koopt de zorg in bij WoondroomZorg BV en heeft daartoe met deze organisatie een Samenwerkings- en Dienstverleningsovereenkomst gesloten. Tevens heeft St. Eigen Woonplek een Verwerkersovereenkomst met WoondroomZorg BV gesloten.

Voor de wijze waarop medewerkers van WoondroomZorg BV, werkzaam bij St. Eigen Woonplek, omgaan met de privacy van onze bewoners verwijzen we je naar hun privacyverklaring.